Visita pedagògica a Can Font

.Al pati de Can Font, es farà la introducció a la casa, a la figura dels “indianos” i concretament, d’en Nicolau Font.

.Joc de pistes per les habitacions de la planta baixa i de la primera planta de Can Font.

.Taller d’havaneres al pati. S’explicarà d’on venen i es cantaran les més populars.

.Posada en comú de les solucions del joc de pistes. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

.Difondre el patrimoni del poble de Lloret de Mar.

.Conèixer la història dels “indianos”

.Conèixer què són les havaneres.

.Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA DIMENSIÓ DE PRIMÀRIA:

.Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

.Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

.Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar- s’hi i desplaçar-se.

.Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

.Mostrar hàbits de percepció conscient de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural.

.Utilitzar elements bàsics dels llenguatges visual, corporal i musical i estratègies per comprendre i apreciar les produccions artístiques.

.Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.

.Comprendre i valorar elements significatius de la contemporaneïtat artística.

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding