Descobrim el Turó Rodó de ma de l'Edereta-ESO

Educació Secundària Obligatòria

.Visita dinamitzada al Poblat del Turó Rodó de la ma d’una dona ibera, l’Edereta.

Aquest personatge fictici, habitant del Turó Rodó, explicarà  qui eren els ibers i com vivien tot mirant les troballes arqueològiques ( muralla, sistemes defensius, sitges) i visitant la reconstrucció de la casa ibera.

.Gimkana Fotogràfica a realitzar per tot l’espai del poblat iber i resolució conjunta.

OBJECTIUS DIDÀCTICS:

.Identificar variables temporals (durada, successió, ritme, simultaneïtat, etc.), pel que fa a les grans transformacions i conflictes que caracteritzen l’època contemporània i identificar  algunes de les seves arrels històriques.

.Situar en el temps i en l’espai els fets històrics rellevants, aplicant la periodització convencional, tot identificant diferents ritmes evolutius de les societats i valorant el caràcter  no lineal de l’evolució històrica.

.Seleccionar, contrastar i interpretar la informació a partir de fonts diverses per comprendre un fet històric, tot distingint entre informacions rellevants i anecdòtiques i entre informacions  objectives i subjectives.

.Valorar les manifestacions culturals i artístiques dins el seu context històric i com a expressió estètica de les societats humanes.

.Desenvolupar una actitud activa amb relació a la defensa i conservació del patrimoni natural i cultural, i contribuir a donar-lo a conèixer.

 COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

.Cronologia i temps històric. Situació en el temps i en l’espai dels fets històrics Periodització convencional. Formes de comptar el temps d’altres cultures. Coneixements històrics temporals: canvi, continuïtat, sincronia, diacronia, successió, simultaneïtat, causalitat...

.Fonts primàries i secundàries. Fiabilitat i idoneïtat de les fonts. Interpretació i contrast de les fonts històriques. Els arxius.

.Les dones en la història i en les societats actuals.

.Les manifestacions artístiques en el seu context històric. Valoració estètica. Estils i llenguatges expressius.

.Anàlisi d’imatges com a fonts històriques, referents estètics i interpretacions de la realitat. Ús i descodificació de llenguatges icònics, simbòlics i audiovisuals.

.Defensa, protecció i difusió del patrimoni historicoartístic i cultural. Els museus.

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding