Descobrim el Turó Rodó de ma de l'Edereta

 Visita dinamitzada al Poblat del Turó Rodó de la ma d’una dona ibera, l’Edereta.

Aquest personatge fictici, habitant del Turó Rodó, explicarà qui eren els ibers i com vivien tot mirant les troballes arqueològiques ( muralla, sistemes defensius, sitges) i visitant la reconstrucció de la casa ibera.

 Taller d’escriptura ibera. L’alumnat aprendrà a escriure un missatge iber amb un punxó sobre paper de plom.

 

OBJECTIUS COMUNS

  • Conèixer i valorar els trets identitaris dels ibers.
  • Potenciar l’interès per arqueologia.
  • Difondre el patrimoni arqueològic del poble de Lloret de Mar.
  • Valorar la importància de la conservació del medi natural i reflexionar sobre la seva protecció.
  • Adquirir habilitats per conduir el propi aprenentatge.

 

 

COMPETÈNCIES BÀSIQUES DE LA DIMENSIÓ

 

Competència 1. Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

Competència 2. Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar- s’hi i desplaçar-se.

Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Competència 5. Valorar problemes socials rellevants interpretant-ne les causes i les conseqüències per plantejar propostes de futur.

Galeria d'imatges


Més elements visitables

Ladeus Web Branding